(Un)planned Bratislava
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Krišteková, M. Bočková

The (Un)planned Bratislava publication is a comprehensive presentation of the results of research supported financially by the APVV agency within the project APVV-16-0584. It summarizes the planning and construction of Bratislava in an interval of one century, it focuses on urban plans and architectural interventions, while trying to capture the phenomena and processes that are characteristic of Bratislava and still determine its urban structure and spatial relations. We are convinced that the city is a result of the implementation of large plans, as well as the realization of spontaneous expressions of building plans. Within the typology of urban situations, it analyzes selected key points of the city. It describes their spatial transformation in the time and circumstances that caused these changes. The developmental trajectories of these situations illustrate not only the transformation of the city, but also the development of opinions on its planning and construction. The range of selected areas / problems puts together a picture of the whole, which is more complex and structured than it appears in an abstract view of the position of spatial planning tools.

 

Slovak Architecture Yearbook 2018/2019
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Krišteková, M. Bočková

Slovak Architecture Yearbook takes as its ambition not only to publish the best results of recent architectonic realisations by Slovak architects (or architects active in Slovakia), but also to draw attention to the spectrum of architectural thought, the typological structure of architectural production, and the metaphorical topography of Slovakia’s architectural terrain. The works included in the third edition of the yearbook are the selection of the best architectural realisations of 2018 and 2019. Two introductory studies critically reflect the Slovak architectural scene from a domestic and foreign perspective. The yearbook also includes a list of prizes, competitions, exhibitions and books from the current period.

Slovart, 2020

Vojnová Bratislava
P. Szalay, M. Bogár, K. Haberlandová, N. Bartošová, L. Krišteková

Príbeh o architektúre a meste, budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry. Je to mozaika poskladaná zo života vojnovej Bratislavy, osudov architektov a staviteľov, z tragédií, zlyhaní aj víťazstiev, ktoré mesto prežilo. Autori cez príbehy domov, námestí a celých štvrtí odkrývajú meniacu sa mapu histórie mesta počas najničivejšej vojny akú naša civilizácia zažila.

Marenčin PT, 2020

Slovak Architecture Yearbook 2016/2017
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Pastoreková, M. Zaiček

Slovak Architecture Yearbook takes as its ambition not only to publish the best results of recent architectonic realisations by Slovak architects (or architects active in Slovakia), but also to draw attention to the spectrum of architectural thought, the typological structure of architectural production, and the metaphorical topography of Slovakia’s architectural terrain. The works included in the third edition of the yearbook are the selection of the best architectural realisations of 2016 and 2017. Two introductory studies critically reflect the Slovak architectural scene from a domestic and foreign perspective. The yearbook also includes a list of prizes, competitions, exhibitions and books from the current period.

Slovart, 2018

Architekt Friedrich Weinwurm - Nová cesta
H. Moravčíková

Katalóg k výstave Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta sa snaží sprostredkovať divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastoluje otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra. Katalóg je doplnený o axonometrie a fotografie ešte existujúcich stavieb.

Slovenská národná galéria, 2017

Slovak Architecture Yearbook 2014/2015
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Pastoreková

Slovak Architecture Yearbook takes as its ambition not only to publish the best results of recent architectonic realisations by Slovak architects (or architects active in Slovakia), but also to draw attention to the spectrum of architectural thought, the typological structure of architectural production, and the metaphorical topography of Slovakia’s architectural terrain. The works included in the third edition of the yearbook are the selection of the best architectural realisations of 2014 and 2015. Two introductory studies critically reflect the Slovak architectural scene from a domestic and foreign perspective. The yearbook also includes a list of prizes, competitions, exhibitions and books from the current period.

Slovart, 2016

Friedrich Weinwurm: architect
H. Moravčíková

Friedrich Weinwurm, a contemporary of Le Corbusier, Mies van der Rohe or Walter Gropius and one of the most noteworthy architects of Slovakia, can be ranked among the leading representatives of the interwar Central European architectural avant-garde. His legacy of several dozen designed and completed office buildings, single-family houses, villas and housing complexes (Nová Doba, Unitas) forms an oeuvre attracting admiration today. His progressive social program and clear principles for architectural design influenced the Slovak architectural scene of the 1920s and 1930s more than the work of any other architect. The publication contains a comparison between Weinwurm ́s work and its contemporary efforts on both the local and international levels, as well as its integration into the context of the domestic and broader European architectural situation. Further presenting the architect ́s work is a rich array of historic visual materials, photographs, plans, archival documents, and the current photographs by Olja Triaska Stefanovic.

Slovart, 2014

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku
H. Moravčíková, P. Szalay, M. Dulla, M. Topolčanská, M. Potočár, K. Haberlandová

Publikácia prináša podrobné informácie o vybraných špičkových dielach architektúry 20. storočia na Slovensku, pričom odkrýva zaujímavé a doteraz neznáme historické, spoločenské a kultúrne súvislosti ich vzniku. Jednotlivé objekty reprezentujú rôzne architektonické a výtvarné polohy, ktoré autoritatívne a totalitné režimy využívali na reprezentáciu a propagáciu svojej ideológie (Národná banka Slovenska v Bratislave, Národný dom v Žiline, Slovenský rozhlas v Bratislave), ako aj predstáv o koncipovaní výstavby a prestavby miest, verejného priestoru a bývania (Socialistické mesto Nová Dubnica, Most SNP v Bratislave, Námestie slobody v Bratislave, sídlisko Petržalka). Na vybraných objektoch autori poukazujú na potrebu zachovania tohto architektonického dedičstva ako súčasti pamäti a sebareflexie spoločnosti.

Slovart, 2013

Bratislava: atlas sídlisk 1950 - 1995
H. Moravčíková, M. Topolčanská, M. Dulla, K. Haberlandová, S. Toscherová, P. Szalay, S. Sčepánová

Monografia Bratislava: atlas sídlisk, 1950 - 1995 / Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 predstavuje históriu, spoločenské, ekonomické, urbanistické a architektonické súvislosti výstavby sídlisk v druhej polovici 20. storočia na území Bratislavy. Autori analyzujú každé panelové sídlisko v meste z hľadiska urbanistickej štruktúry, konštrukčných a architektonických stránok, bilancujú obytné plochy, vybavenosť sídlisk, zeleň aj dopravu v pôvodnom návrhu a upozorňujú na špecifiká vzniku a výstavy sídlisk. Publikácia približuje významnú etapu bytovej výstavby na Slovensku a v druhej polovice 20. storočia, najmä panelových sídlisk, a uvádza fakty aj informácie, z ktorých mnohé ešte neboli publikované. 

Slovart, 2012

Nová slovenská architektúra
H. Moravčíková

Subjektívny autorský výber Henriety Moravčíkovej približuje okolo 100 diel súčasnej slovenskej architektúry realizovaných po roku 2000 s úvodnou odbornou štúdiou. Jednotlivé diela sú členené do viacerých kategórií (napr. bývanie v meste, na vidieku, správa a výroba) a charakterizované samostatne – stručným textom a bohatým fotografickým materiálom. Publikácia je v slovenčine aj v angličtine.

Slovart, 2009

Architektúra na Slovensku - stručné dejiny
H. Moravčíková

Táto publikácia by čitateľovi chcela po prvýraz ponúknuť pohľad na príbeh architektúry na území Slovenska a na skvelé hodnoty nášho architektonického dedičstva. Kniha pozostáva z osemnástich, viac-menej chronologicky usporiadaných kapitol. Tie zachytávajú architektúru ako súčasť historického vývoja na území Slovenska, ale pritom odrážajú aj tradičné slohové nazeranie na architektúru a súčasne reagujú aj na špecifické historické a spoločenské situácie, ktoré podmienili dianie v tejto oblasti.

Slovart, 2006

Architektúra Slovenska v 20. storočí
M. Dulla, H. Moravčíková

Rozsiahla monografia poskytuje komplexný pohľad na vývoj slovenskej architektúry v stredoeurópskom priestore 20. storočia. Prvá časť publikácie ponúka analýzu koncepcií, udalostí, vplyvov, stavieb, informácie o významných i menej známych architektoch, ale aj bohatý ilustračný materiál.  

Druhá časť katalógovým spôsobom predstavuje vyše tisíc stavieb so základnými údajmi a ilustráciami a v ojedinelom, doteraz najrozsiahlejšom chronologickom súpise zachycuje diela od začiatku do konca storočia. Doplnená bude rozsiahlym anglickým resumé.

Slovart, 2002

Zapomenutá generace - Čeští architekti na Slovensku
M. Dulla a kolektív

Při příležitosti stého výročí příchodu silné vlny českých architektů na Slovensko přibližuje kniha jejich životní osudy a architektonická díla. Přináší informace o stovkách architektů a v doposud nejpodrobnějších biografiích se zde například dočtete o životě a díle rondokubisty a funkcionalisty Klementa Šilingera, anebo o slovenské etapě působení světoběžníka Vladimíra Karfíka.

ČVUT Praha, 2019

INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV/ PAMÄTNÍKOV. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy.
N. Bartošová, K. Haberlandová

Autorky publikácie Nina Bartošová a Katarína Haberlandová sa zamerali na problematiku priemyselného dedičstva a na aktualizovanie teoretických východísk pamiatkovej ochrany v špecifickom prostredí Bratislavy. Opierajú sa o aktuálny globálny diskurz v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, preverujú význam aplikovania nielen „tradičného pamiatkového diskurzu“ („authorized heritage discourse“), ale tiež alternatívnych diskurzov, interdisciplinárnych metód a predovšetkým potenciál využívania kultúrno-spoločenských vied pri artikulovaní konkrétneho spôsobu ochrany. Do popredia vystupujú aspekty, ktoré v domácej literatúre nie sú zatiaľ vôbec, alebo nie dostatočne, reflektované. Kniha je určená najmä odbornej verejnosti, vychádza v dvojjazyčnej, slovensko-anglickej, verzii, nakoľko majú jej autorky záujem o rozvíjanie témy v medzinárodnom meradle.

Vydavateľstvo STU, 2016

Reflexie architektúry 2016
H. Moravčíková, N. Bartošová, M. Janák, M. Zaiček (eds.)

Publikácia je výsledkom projektu Reflexie architektúry, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru s dôrazom na aktuálnu architektonickú diskusiu. Cieľom projektu je rozšíriť sylaby predmetu Súčasné trendy v architektúre, ale i vytvorenie otvorenej komunikačnej platformy medzi akademickým prostredím, protagonistami súčasnej architektúry a verejnosťou, a tak zvýšiť povedomie o architektúre aj v radoch širokej verejnosti. prvá séria prednášok prebehla na jeseň 2016 so zameraním na slovenskú architektonickú scénu.Súhrn týchto prednášok prináša táto publikácia.

Spektrum STU, 2017

Reflexie architektúry 2017
H. Moravčíková, N. Bartošová, M. Janák (eds.)

Publikácia je výsledkom projektu Reflexie architektúry, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru s dôrazom na aktuálnu architektonickú diskusiu. Cieľom projektu je rozšíriť sylaby predmetu Súčasné trendy v architektúre, ale i vytvorenie otvorenej komunikačnej platformy medzi akademickým prostredím, protagonistami súčasnej architektúry a verejnosťou, a tak zvýšiť povedomie o architektúre aj v radoch širokej verejnosti. Druhá séria prednášok prebehla na jeseň 2017 so zameraním na českú architektonickú scénu.Súhrn týchto prednášok prináša táto publikácia.

Spektrum STU, 2018

Reflexie architektúry 2018
H. Moravčíková, N. Bartošová, M. Janák (eds.)

Publikácia je výsledkom projektu Reflexie architektúry, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru s dôrazom na aktuálnu architektonickú diskusiu. Cieľom projektu je rozšíriť sylaby predmetu Súčasné trendy v architektúre, ale i vytvorenie otvorenej komunikačnej platformy medzi akademickým prostredím, protagonistami súčasnej architektúry a verejnosťou, a tak zvýšiť povedomie o architektúre aj v radoch širokej verejnosti. Tretia séria prednášok prebehla na jeseň 2018 so zameraním na rakúsku architektonickú scénu. Súhrn týchto prednášok doplnených o študentské reflexie prináša táto publikácia.

Spektrum STU, 2019

Bratislava (un)planned city
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Krišteková, M. Bočková

The publication summarizes the planning and construction of Bratislava in an interval of one century. It focuses on urban plans and architectural interventions, while trying to capture the phenomena and processes that are characteristic of Bratislava and still determine its urban structure and spatial relations. Within the typology of urban situations, it analyzes selected key points of the city. It describes their spatial transformation in the time and circumstances that caused these changes. The developmental trajectories of these situations illustrate not only the transformation of the city, but also the development of opinions on its planning and construction. 

Slovart, 2020