Oddelenie architektúry Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied

Na Oddelení architektúry sa realizuje výskum architektúry 20. a 21. storočia s osobitným zreteľom na jej historické, kultúrne, spoločenské, politické a ekonomické súvislosti. Pozornosť sa venuje hodnoteniu, dokumentácii a obnove modernej architektúry. V rámci špeciálne zameraných výskumných projektov sa v posledných rokoch skúmal vplyv autoritatívnych režimov na architektúru a urbanizmus, dopad moderných architektonických a urbanistických koncepcií na mestskú štruktúru ako aj pôsobenie vybraných architektonických osobností. Oddelenie architektúry pravidelne spolupracuje s Fakultou architektúry STU v Bratislave, Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a s medzinárodnou organizáciou DOCOMOMO International.

Pracovisko budovali od polovice 20. storočia najvýznamnejšie osobnosti z odboru architektúra a urbanizmus, Emil Belluš, Emanuel Hruška, Tibor Zalčík a Matúš Dulla.Na činnosti oddelenia sa podieľali a dodnes podieľajú Katarína Andrášiová, Nina Bartošová, Monika Bočková, Viera Dlháňová, Slávka Doricová, Marián Potočár, Soňa Ščepánová a Mária Topolčanská.

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Vedúca oddelenia
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
E-mail: henrieta.moravcikova@savba.sk
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.
Vedecká pracovníčka
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
E-mail: katarina.haberlandova@savba.sk
Mgr. Peter Szalay, PhD.
Vedecký pracovník
Mgr. Peter Szalay, PhD.
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
E-mail: peter.szalay@savba.sk
Ing. arch. Laura Krišteková Pastoreková, PhD.
Vedecká pracovníčka
Ing. arch. Laura Krišteková Pastoreková, PhD.
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
E-mail: laura.pastorekova@savba.sk
Ing. arch. Monika Bočková, PhD.
Vedecká pracovníčka
Ing. arch. Monika Bočková, PhD.
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
E-mail: monika.bockova@savba.sk