Do.co, mo.mo
DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom, dokumentáciou, propagáciou a ochranou pamiatok modernej architektúry. Organizácia vznikla roku 1990 v Holandsku a Slovensko je jedným z jej zakladajúcich členov. V súčasnosti sídli v Barcelone a združuje vyše 40 národných pracovných skupín. Slovenská pracovná skupina docomomo funguje súčasne ako združenie Spolku architektov Slovenska. Jej členovia a členky, architekti, historici, teoretici a kritici architektúry sa zaoberajú výskumom a prezentáciou pamiatok modernej architektúry a súčasťou ich aktivít je aj spracovávanie národného registra pamiatok moderného hnutia. Medzinárodný register obsahuje v súčasnosti 101...
Women’s creativity since the Modern Movement – MoMoWo
Women’s creativity since the Modern Movement – MoMoWo (Tvorivosť žien od čias moderného hnutia) – je rozsiahly projekt spolupráce, ktorý bol financovaný v rámci programu EU Kreatívna Európa. V rokoch 2014 - 2018 ho zastrešovalo Politecnico di Torino (Taliansko). Na projekte spolupracovala aj Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a výskumní pracovníci Oddelenia architektúry HÚ SAV. MoMoWo sa zameriaval na pôsobenie žien v oblasti dizajnu, architektúry a urbanizmu, krajinnej architektúry a inžinierstva. Cieľom projektu bolo zvýrazniť úlohu žien, ktoré boli doteraz v rámci európskeho kultúrneho dedičstva zanedbávané. Navyše – chápajúc históriu ako živý materiál – projekt chce...
Škola umeleckých remesiel (1928 – 1939)
Škola umeleckých remesiel v Bratislave patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam jednoznačne presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej  dobe patrila medzi najpokrokovejšie umeleckopriemyselné školy v Európe. Ako súčasť širšieho kultúrneho hnutia okolo seba združovala významné osobnosti, ktoré nespočetnými iniciatívami a spoluprácami premieňali Slovensko na modernú krajinu. Napriek tomu upadla bratislavská Škola umeleckých remesiel takmer do zabudnutia.  Ani mnohí Bratislavčania nevedia, že v medzivojnovom období v ich meste pôsobila takáto jedinečná škola. Málokto si dnes ešte spomenie, že na Vazovovej ulici nesídlila vždy Slovenská technická univerzita, že podporovateľmi a členmi kuratória ŠUR boli napríklad architekti Emil Belluš,...
ATRIUM
ATRIUM  Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta ATRIUM Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta je projektom, ktorého cieľom je dostať do väčšej pozornosti verejnosti výzamné prvky dejín európskej architektúry 20. storočia. Ide o ambiciózny projekt spolupráce nielen vo svojom geografickom a tematickom zábere, ale aj v rozsahu a povahe partnerstva.  Na projekte spolupracovalo 18 partnerov z 11 krajín juhovýchodnej Európy, ktorých spájal záujem o architektonické dedičstvo totalitných režimov, ktoré tieto krajiny determinovali v 20. storočí nielen po politickej a spoločenskej ale aj kultúrnej stránke. Projekt ATRIUM predstavoval celostný architektonický výskum zahŕňajúci vypracovanie hodnotiacich a ekonomických štúdií, dokumentácie a nástrojov pre...
Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy
Projekt APVV-16-0584 Bratislava je charakteristickým príkladom mesta, ktoré rozhodujúcim spôsobom určili architektonické a urbanistické koncepcie minulého storočia. Viac ako dve tretiny jej plochy vybudovali v duchu princípov modernej architektúry a urbanizmu. Urbanistické či architektonické paradigmy 20. storočia však mestskú štruktúru Bratislavy ovplyvnili často nie v zmysle ale priam proti svojmu obsahovému zmyslu. Pod túto protichodnosť zamýšľaného a realizovaného sa do veľkej miery podpísala diskontinuita spoločenského vývoja ale aj súťaženie lokálnych predstáv o budovaní mesta a zámerov oficiálnych predstaviteľov o podobe hlavného mesta krajiny. Projekt sa sústredí na identifikáciu a vyhodnotenie konkrétnych miest v mestskej štruktúre, ktoré reprezentujú skúmaný fenomén neplánovaného...
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy
Projekt VEGA 2/0074/17 Bratislava je charakteristickým príkladom mesta, ktoré rozhodujúcim spôsobom určili architektonické a urbanistické koncepcie minulého storočia. Viac ako dve tretiny jej plochy vybudovali v duchu princípov modernej architektúry a urbanizmu. Kľúčové paradigmy 20. storočia však mestskú štruktúru Bratislavy ovplyvnili často nie v zmysle ale priam proti svojmu obsahu. Pod túto protichodnosť zamýšľaného a realizovaného sa do veľkej miery podpísala diskontinuita spoločenského vývoja ale aj súťaženie lokálnych predstáv o budovaní mesta a zámerov oficiálnych predstaviteľov o podobe hlavného mesta krajiny. Projekt sa sústredí na identifikáciu a vyhodnotenie konkrétnych miest v mestskej štruktúre, ktoré reprezentujú skúmaný fenomén neplánovaného mesta. Získané...
Architektúra sociálneho štátu
Koncepcie sociálnej politiky v oblasti architektúry a výstavby, ktoré sa formovali v tridsiatych rokoch 20. storočia sa naplno a v masovom meradle uplatnili po druhej svetovej vojne. Tento trend mal celoeurópsky charakter a prejavil sa po prvom povojnovom desaťročí obnovy vojnou zničenej Európy, rovnako v jej západnom aj východnom bloku. Bytový fond, školské zariadenia, budovy služieb, kultúrnych a zdravotných zariadení, ktoré v tom čase postavili, predstavujú dodnes základný stavebný fond architektúry každodennosti. V podmienkach autoritatívneho socialistického štátu patrila hromadná bytová výstavba a s ňou spojená výstavba zariadení občianskej vybavenosti medzi kľúčové nástroje budovania dôvery občana k štátu. Výstavba moderných sídlisk...