Správa o slovenskej architektúre
kolektív autorov

Kniha formou pútavých esejí analyzuje architektonickú situáciu na Slovensku. Zaznamenáva hlavné trendy v súčasnej architektúre a diela, ktoré ich ilustrujú. Autori venujú pozornosť širšiemu spoločenskému kontextu architektúry: skúmajú postavenie architektonického dedičstva aj vzťah architektúry k prírodnému prostrediu a reflektujú aj problematické témy, ako je architektúra a vojnový konflikt či politizácia verejného priestoru. Kniha voľne nadväzuje na sériu publikácií Ročenka slovenskej architektúry.

Slovart, 2023

Dom odborov — Istropolis
H. Moravčíková, P. Szalay
Výskum Henriety Moravčíkovej a Petra Szalaya o okolnostiach vzniku a zániku jedinečného Domu Odborov bol podporený organizáciou Čierne diery, ktorá jeho výsledok publikovala v knižnej forme. Kniha vychádza v čase, kedy developerská spoločnosť Immocap dovŕšila búranie niekdajšieho kultúrno-spoločenského centra. Mrzí nás, že napriek systematickej snahe o záchranu tohto diela, sa nám nepodarilo zvrátiť jeho likvidáciu. Publikácia je tak aspoň malým gestom voči jeho tvorcom Konček + Skoček + Titl, a mementom búrania ikony. Súčasťou knihy sú štyri fotografické série mapujúce komplex v odlišných štádiách života. Zábery z otvorenia v roku 1981 poskytol Ľubo Stacho, Istropolis ako ikonu predstavila medzinárodnému publiku v roku 2004 Hertha Hurnaus, chátranie v rokoch 2018 až 2021 zaznamenala Olja Triaška Stefanovič a proces búrania zachytil Matej Hakár. Dizajn vytvorila Ľubica Segečová.
 
Čierne diery, 2022
Bratislava (ne)plánované mesto
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Krišteková, M. Bočková

Publikácia sleduje plánovanie a výstavbu Bratislavy v 20. storočí. Všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie, pričom sa snaží postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Skúma vybrané miesta v mestskej štruktúre predstavujúce určitý typ priestorového problému. Zároveň venuje pozornosť javom, ktoré sa vzťahujú k premene mestskej štruktúry. Jedinečný praktický sprievodca pre odborníkov, ako aj laickú verejnosť, ktorá chce poznať históriu plánovania Bratislavy.

Slovart, 2020

Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Krišteková, M. Bočková

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý má ambíciu pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Diela zaradené do tretieho vydania ročenky sú tým najlepším, čo vzniklo v rokoch 2018 a 2019. Dve úvodné štúdie kriticky reflektujú slovenskú architektonickú realitu z domáceho a zahraničného pohľadu a súčasťou ročenky je aj súpis cien, súťaží, výstav a kníh z aktuálneho obdobia.

Slovart, 2020

Vojnová Bratislava
P. Szalay, M. Bogár, K. Haberlandová, N. Bartošová, L. Krišteková

Príbeh o architektúre a meste, budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry. Je to mozaika poskladaná zo života vojnovej Bratislavy, osudov architektov a staviteľov, z tragédií, zlyhaní aj víťazstiev, ktoré mesto prežilo. Autori cez príbehy domov, námestí a celých štvrtí odkrývajú meniacu sa mapu histórie mesta počas najničivejšej vojny akú naša civilizácia zažila.

Marenčin PT, 2020

(Ne)plánovaná Bratislava
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Krišteková, M. Bočková

Publikácia (Ne)plánovaná Bratislava je ucelenou prezentáciou výsledkov výskumu, ktorý finančne podporila agentúra APVV v rámci projektu APVV-16-0584. Sumarizuje plánovanie a výstavbu Bratislavy v intervale jedného storočia, všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie, pričom sa snaží postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Sme presvedčení, že mesto je rovnako výsledkom uplatnenia veľkých plánov ako realizácie spontánnych prejavov stavebných zámerov. V rámci typológie mestských situácií analyzuje vybrané kľúčové miesta mesta. Približuje ich priestorovú premenu v čase a okolnosti, ktoré tieto zmeny podmienili. Vývojové trajektórie týchto situácií ilustrujú nielen premenu mesta ale aj vývoj názorov na jeho plánovanie a výstavbu. Škála vybraných miest / problémov dáva dohromady obraz o celku, ktorý je zložitejší a štruktúrovanejší, než sa javí pri abstraktnom nazeraní z pozície nástrojov územného plánovania.

Vydavateľstvo VEDA, 2020

Reflexie architektúry 2018
H. Moravčíková, N. Bartošová, M. Janák (eds.)

Publikácia je výsledkom projektu Reflexie architektúry, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru s dôrazom na aktuálnu architektonickú diskusiu. Cieľom projektu je rozšíriť sylaby predmetu Súčasné trendy v architektúre, ale i vytvorenie otvorenej komunikačnej platformy medzi akademickým prostredím, protagonistami súčasnej architektúry a verejnosťou, a tak zvýšiť povedomie o architektúre aj v radoch širokej verejnosti. Tretia séria prednášok prebehla na jeseň 2018 so zameraním na rakúsku architektonickú scénu. Súhrn týchto prednášok doplnených o študentské reflexie prináša táto publikácia.

Spektrum STU, 2019

Zapomenutá generace - Čeští architekti na Slovensku
M. Dulla a kolektív

Při příležitosti stého výročí příchodu silné vlny českých architektů na Slovensko přibližuje kniha jejich životní osudy a architektonická díla. Přináší informace o stovkách architektů a v doposud nejpodrobnějších biografiích se zde například dočtete o životě a díle rondokubisty a funkcionalisty Klementa Šilingera, anebo o slovenské etapě působení světoběžníka Vladimíra Karfíka.

ČVUT Praha, 2019

Reflexie architektúry 2017
H. Moravčíková, N. Bartošová, M. Janák (eds.)

Publikácia je výsledkom projektu Reflexie architektúry, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru s dôrazom na aktuálnu architektonickú diskusiu. Cieľom projektu je rozšíriť sylaby predmetu Súčasné trendy v architektúre, ale i vytvorenie otvorenej komunikačnej platformy medzi akademickým prostredím, protagonistami súčasnej architektúry a verejnosťou, a tak zvýšiť povedomie o architektúre aj v radoch širokej verejnosti. Druhá séria prednášok prebehla na jeseň 2017 so zameraním na českú architektonickú scénu. Súhrn týchto prednášok prináša táto publikácia.

Spektrum STU, 2018

Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Pastoreková, M. Zaiček

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý má ambíciu pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Diela zaradené do druhého vydania ročenky sú tým najlepším, čo vzniklo v rokoch 2016 a 2017. Dve úvodné štúdie kriticky reflektujú slovenskú architektonickú realitu z domáceho a zahraničného pohľadu a súčasťou ročenky je súpis cien, súťaží, výstav a kníh z aktuálneho obdobia.

Slovart, 2018

Architekt Friedrich Weinwurm - Nová cesta
H. Moravčíková

Katalóg k výstave Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta sa snaží sprostredkovať divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastoluje otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra. Katalóg je doplnený o axonometrie a fotografie ešte existujúcich stavieb.

Slovenská národná galéria, 2017

Reflexie architektúry 2016
H. Moravčíková, N. Bartošová, M. Janák, M. Zaiček (eds.)

Publikácia je výsledkom projektu Reflexie architektúry, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru s dôrazom na aktuálnu architektonickú diskusiu. Cieľom projektu je rozšíriť sylaby predmetu Súčasné trendy v architektúre, ale i vytvorenie otvorenej komunikačnej platformy medzi akademickým prostredím, protagonistami súčasnej architektúry a verejnosťou, a tak zvýšiť povedomie o architektúre aj v radoch širokej verejnosti. prvá séria prednášok prebehla na jeseň 2016 so zameraním na slovenskú architektonickú scénu. Súhrn týchto prednášok prináša táto publikácia.

Spektrum STU, 2017

Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015
H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Pastoreková

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý bude pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Diela zaradené do prvého vydania ročenky sú tým najlepším z architektonickej produkcie rokov 2014 a 2015. Približujú spektrum architektonického myslenia, typologickú štruktúru aj topografiu slovenského architektonického územia. Súčasťou ročenky sú dve úvodné štúdie kriticky reflektujúce slovenskú architektonickú realitu z dvoch pohľadov, domáceho a zahraničného, aj súhrn najvýznamnejších podujatí, ocenení a publikácií z oblasti architektúry.

Slovart, 2016

INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV/ PAMÄTNÍKOV. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy.
N. Bartošová, K. Haberlandová

Autorky publikácie Nina Bartošová a Katarína Haberlandová sa zamerali na problematiku priemyselného dedičstva a na aktualizovanie teoretických východísk pamiatkovej ochrany v špecifickom prostredí Bratislavy. Opierajú sa o aktuálny globálny diskurz v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, preverujú význam aplikovania nielen „tradičného pamiatkového diskurzu“ („authorized heritage discourse“), ale tiež alternatívnych diskurzov, interdisciplinárnych metód a predovšetkým potenciál využívania kultúrno-spoločenských vied pri artikulovaní konkrétneho spôsobu ochrany. Do popredia vystupujú aspekty, ktoré v domácej literatúre nie sú zatiaľ vôbec, alebo nie dostatočne, reflektované. Kniha je určená najmä odbornej verejnosti, vychádza v dvojjazyčnej, slovensko-anglickej, verzii, nakoľko majú jej autorky záujem o rozvíjanie témy v medzinárodnom meradle.

Vydavateľstvo STU, 2016

Friedrich Weinwurm: architekt
H. Moravčíková

Monografia prináša prvý ucelený obraz o živote a diele architekta Friedricha Weinwurma (1885 - 1942), ktorý je najvýznamnejším predstaviteľom novej vecnosti na Slovensku. Autorka Henrieta Moravčíková interpretuje dielo architekta a osvetľuje dosiaľ neznáme skutočnosti súvisiace s jeho prácou. Nechýba ani porovnanie Weinwurmovho diela s dobovými architektonickými prejavmi miestnej a medzinárodnej scény a jeho začlenenie v kontexte domácej aj širšej európskej architektonickej situácie. Monografia je v poradí tretím titulom v rámci edície, ktorú vydavateľstvo venuje najvýznamnejším osobnostiam slovenskej architektúry a Weinwurmovi sa tak dostáva zaslúžené miesto po boku Dušana Jurkoviča a Emila Belluša.

Slovart, 2014

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku
H. Moravčíková, P. Szalay, M. Dulla, M. Topolčanská, M. Potočár, K. Haberlandová

Publikácia prináša podrobné informácie o vybraných špičkových dielach architektúry 20. storočia na Slovensku, pričom odkrýva zaujímavé a doteraz neznáme historické, spoločenské a kultúrne súvislosti ich vzniku. Jednotlivé objekty reprezentujú rôzne architektonické a výtvarné polohy, ktoré autoritatívne a totalitné režimy využívali na reprezentáciu a propagáciu svojej ideológie (Národná banka Slovenska v Bratislave, Národný dom v Žiline, Slovenský rozhlas v Bratislave), ako aj predstáv o koncipovaní výstavby a prestavby miest, verejného priestoru a bývania (Socialistické mesto Nová Dubnica, Most SNP v Bratislave, Námestie slobody v Bratislave, sídlisko Petržalka). Na vybraných objektoch autori poukazujú na potrebu zachovania tohto architektonického dedičstva ako súčasti pamäti a sebareflexie spoločnosti.

Slovart, 2013

Bratislava: atlas sídlisk 1950 - 1995
H. Moravčíková, M. Topolčanská, M. Dulla, K. Haberlandová, S. Toscherová, P. Szalay, S. Sčepánová

Monografia Bratislava: atlas sídlisk, 1950 - 1995 / Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 predstavuje históriu, spoločenské, ekonomické, urbanistické a architektonické súvislosti výstavby sídlisk v druhej polovici 20. storočia na území Bratislavy. Autori analyzujú každé panelové sídlisko v meste z hľadiska urbanistickej štruktúry, konštrukčných a architektonických stránok, bilancujú obytné plochy, vybavenosť sídlisk, zeleň aj dopravu v pôvodnom návrhu a upozorňujú na špecifiká vzniku a výstavy sídlisk. Publikácia približuje významnú etapu bytovej výstavby na Slovensku a v druhej polovice 20. storočia, najmä panelových sídlisk, a uvádza fakty aj informácie, z ktorých mnohé ešte neboli publikované. 

Slovart, 2012

Nová slovenská architektúra
H. Moravčíková

Subjektívny autorský výber Henriety Moravčíkovej približuje okolo 100 diel súčasnej slovenskej architektúry realizovaných po roku 2000 s úvodnou odbornou štúdiou. Jednotlivé diela sú členené do viacerých kategórií (napr. bývanie v meste, na vidieku, správa a výroba) a charakterizované samostatne – stručným textom a bohatým fotografickým materiálom. Publikácia je v slovenčine aj v angličtine.

Slovart, 2009

Architektúra na Slovensku - stručné dejiny
H. Moravčíková

Táto publikácia by čitateľovi chcela po prvýraz ponúknuť pohľad na príbeh architektúry na území Slovenska a na skvelé hodnoty nášho architektonického dedičstva. Kniha pozostáva z osemnástich, viac-menej chronologicky usporiadaných kapitol. Tie zachytávajú architektúru ako súčasť historického vývoja na území Slovenska, ale pritom odrážajú aj tradičné slohové nazeranie na architektúru a súčasne reagujú aj na špecifické historické a spoločenské situácie, ktoré podmienili dianie v tejto oblasti.

Slovart, 2006

Architektúra Slovenska v 20. storočí
M. Dulla, H. Moravčíková

Rozsiahla monografia poskytuje komplexný pohľad na vývoj slovenskej architektúry v stredoeurópskom priestore 20. storočia. Prvá časť publikácie ponúka analýzu koncepcií, udalostí, vplyvov, stavieb, informácie o významných i menej známych architektoch, ale aj bohatý ilustračný materiál.  

Druhá časť katalógovým spôsobom predstavuje vyše tisíc stavieb so základnými údajmi a ilustráciami a v ojedinelom, doteraz najrozsiahlejšom chronologickom súpise zachycuje diela od začiatku do konca storočia. Doplnená bude rozsiahlym anglickým resumé.

Slovart, 2002