Všetky objekty v kolekcii

Architektúra sociálneho štátu

Koncepcie sociálnej politiky v oblasti architektúry a výstavby, ktoré sa formovali v tridsiatych rokoch 20. storočia sa naplno a v masovom meradle uplatnili po druhej svetovej vojne. Tento trend mal celoeurópsky charakter a prejavil sa po prvom povojnovom desaťročí obnovy vojnou zničenej Európy, rovnako v jej západnom aj východnom bloku. Bytový fond, školské zariadenia, budovy služieb, kultúrnych a zdravotných zariadení, ktoré v tom čase postavili, predstavujú dodnes základný stavebný fond architektúry každodennosti. V podmienkach autoritatívneho socialistického štátu patrila hromadná bytová výstavba a s ňou spojená výstavba zariadení občianskej vybavenosti medzi kľúčové nástroje budovania dôvery občana k štátu. Výstavba moderných sídlisk sa stala jedným z hlavných prostriedkov napĺňania predstavy sociálneho štátu.

Projekt: VEGA č. 2/0114/21

Trvanie projektu: 01. 01. 2021 / 31. 12. 2023